Договір про надання послуг (табір)

ДОГОВІР   (ОФЕРТА)

про надання послуг з організації і проведення літнього табору

Фiзична особа-пiдприємець  Семенюк Юлія Федорівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 3158619407, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації 24.02.2018 № 2 608 000 0000 038151, ідентифікаційний номер 3158619407, зареєстрована за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вул. Андрія Мельника, 4, кв.13 (далі по тексту – Виконавець), з однієї сторони, та

Громадянин України – батько/мати або інший законний представник неповнолітньої дитини, (далі по тексту – Замовник), з іншої сторони,

які разом далі за текстом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали даний Договір про надання послуг у сфері позашкільної освіти (далі по тексту – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Відповідно до визначених цим Договором умов Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати дитині Замовника (далі по тексту – Дитина) послуги з організації  та проведення літнього табору (далі по тексту – послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги.

1.2. Даний Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Виконавцем з урахуванням вимог Закону України «Про позашкільну освіту», і укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому. При цьому Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору або укласти його у спосіб, що не відповідає цим умовам.

1.3. Публікація (розміщення) цих умов на веб-сайті Виконавця у мережі Інтернет за адресою: https://oneeleven.com.ua/ (у футері сайту) є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти Договір з необмеженим колом фізичних осіб.

1.4. Здійснення Замовником оплати коштів на користь Виконавця є приєднанням до Договору та акцептуванням Замовником пропозиції (оферти) Виконавця укласти Договір.

1.5. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється до укладення сторонами двостороннього письмового договору на цих умовах.

1.6. Послуги для Дитини за цим Договором надаються Виконавцем за адресою:
м. Рівне, вул. Соборна, 5а, комерційне приміщення номер 4 (надалі – Табір).

1.7. В процесі надання послуг в Таборі Виконавцем організовуються заняття відповідно до тематики зміни Табору за навчальними програмами, розробленими Виконавцем. Зміною в даному Договорі є період організованого колективного навчання та відпочинку Дитини в Таборі.

1.8. Замовник повідомлений про те, що розклад роботи Табору: з понеділка по п’ятницю з 09:00 по 18:00 або ж з 9:00 до 13:00, в залежності від обраного Замовником формату.

2. Обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Надати послуги з організації літнього табору в групах до 12 дітей віком 7-12 років.

2.1.2. Створювати необхідні умови, в яких Дитина буде інтелектуально і психологічно розвиватися, проводячи ігрові, розвиваючі, навчальні та розважальні заняття з Дитиною за участю та під наглядом кваліфікованих фахівців.

2.1.3. Наглядати за Дитиною протягом її перебування в Таборі.

2.1.4. Завчасно повідомляти Замовника про форми та розклад надання послуг, вказуючи дні та години, в які будуть надаватися послуги.

2.1.5. В разі погіршення стану здоров’я Дитини в Таборі в процесі надання послуг забезпечити Дитині швидку медичну допомогу, використовуючи послуги приватних медичних закладів і державних медичних установ. Працівники Виконавця, обираючи медичну установу, керуються виключно інтересами Дитини.

2.1.6. Організувати харчування Дитини в Таборі за допомогою кейтерингу (1 раз на день повноцінний обід) та додатково 2 перекуси – якщо дитина перебуває у таборі з 9:00 до 18:00. Або ж 1 перекус, якщо дитина перебуває у таборі з 9:00 до 13:00.

2.1.7. За потребою надати Дитині додаткові послуги за переліком та на умовах, визначених Сторонами у додаткових угодах до цього Договору.

2.2.  Замовник зобов’язується:

2.2.1. Належним чином (в установлені строки та в повному обсязі) виконувати умови цього Договору та неухильно дотримуватись встановлених Виконавцем Правил відвідування Табору (далі – Правила Табору).

2.2.2. Заповнити Анкету Дитини, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

2.2.3. Забезпечувати регулярне відвідування Дитиною Табору відповідно до розкладу і графіку зміни Табору, Правил Табору. У випадку необхідності тимчасової відсутності Дитини в Таборі з поважних, в тому числі й хвороби, причин завчасно письмово або в телефонній розмові сповіщати про це Виконавця.

2.2.4. Своєчасно та в повному обсязі оплатити передбачені умовами даного Договору послуги в строки та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.5. Протягом 3 робочих днів з моменту оплати послуг надати в письмовій формі Виконавцеві інформацію про фізіологічні особливості Дитини (алергічні реакції (в тому числі на медичні препарати), хронічні хвороби, побажання щодо спортивної активності і температурного режиму тощо). В разі ненадання зазначеної вище письмової інформації відповідальність за можливі негативні наслідки такого ненадання несе Замовник.

2.2.6. Невідкладно (протягом 3-х календарних днів з моменту зміни) повідомити Адміністрацію Табору про зміну свого телефонного номера та інших реквізитів за цим Договором.

2.2.7. Додержуватися вимог чинного законодавства України, моральних, етичних норм, норм поведінки для навчальних закладів, правил внутрішнього розпорядку Табору та дотримуватися санітарно-технічних норм в приміщеннях Табору.

2.2.8. Дотримуватися конфіденційності інформації, яка являє собою комерційну таємницю Виконавця, не розповсюджувати і не передавати стороннім особам чи організаціям без дозволу Виконавця методичні розробки, документи, літературу та інші інтелектуальні цінності, що належать Виконавцю.

2.2.9. Дбайливо ставитися до майна Виконавця і третіх осіб, що знаходиться в Таборі.

2.2.10. Відшкодовувати будь-які збитки Виконавця і третіх осіб, які сталися з вини Дитини та/або Замовника.

2.2.11. Надавати на вимогу Виконавця всі документи,  які необхідні для надання послуг за даним Договором. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Виконавця.

2.2.12. Забезпечити перебування Дитини в Таборі в здоровому стані, без будь-яких захворювань, в охайному вигляді і чистому одязі.

3. Права Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати нові, в тому числі авторські освітні програми у сфері позашкільної освіти, які дозволяють підвищити ефективність надання послуг.

3.1.2. Надавати послуги тільки після повної їх оплати Замовником.

3.1.3. Не приймати до відвідування Табору хвору Дитину для уникнення захворювань інших дітей.

3.1.4. Не розглядати претензій Замовника і не повертати кошти за послуги у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Замовником своїх зобов’язань по Договору.

3.1.5. Надавати батькам (законним представникам) Дитини можливість ознайомлення з ходом та змістом освітнього процесу в Таборі.

3.1.6. Вносити зміни та корективи у розклад надання послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг послуг, що надається. За необхідністю під час надання послуг проводити підбір і заміну педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу Табору.

3.1.7. З метою забезпечення порядку та безпеки Дитини в приміщеннях та на території Табору встановлювати відеокамери та вести відеоспостереження (відеозйомку з можливістю запису).

3.1.8. На одностороннє внесення змін до даного Договору щодо питань вартості послуг, навчального розпорядку та правил відвідування і безпеки з обов’язковим повідомленням Замовника.

3.1.9. У процесі надання послуг залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за їх якість.

3.1.10. У будь-який час навчального року відрахувати Дитину з Табору та розірвати даний Договір у односторонньому порядку, попередивши про це Замовника в письмовій або усній формі за 10 календарних днів, у наступних випадках:

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я Дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Таборі даного типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за перебування Дитини в Таборі та/або інших передбачених Договором і додатками до нього платежів;

– в разі виявлення приховування та/або надання неповної, недостовірної інформації про стан здоров’я Дитини та про будь-які особливості здоров’я Учня, які не відображені у медичній довідці або Анкеті;

– в разі неналежного розвитку та виховання батьками чи особами, що їх замінюють, Дитини в системі загально-людських цінностей; недотримання Дитиною шанобливого ставлення до державної мови, регіональних мов або мов меншин, до народних традицій та звичаїв;  неповаги до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, недбалого ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища; неповаги до законів, прав, основних свобод людини тощо;

– неетичного ставлення Замовника до персоналу Табору, інших батьків або дітей, агресивної поведінки Дитини або Замовника;

–  порушення Правил Табору Дитиною або Замовником.   

3.1.11. Припинити надання послуг Дитині негайно після отримання від Замовника повідомлення про розірвання Договору.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. користуватись послугами згідно умов даного Договору;

3.2.2. вносити пропозиції щодо покращення процесу надання послуг;

3.2.3 у встановленому Виконавцем порядку заслуховувати звіт директора та педагогів Табору про надані послуги та отримувати від адміністрації Табору усну інформацію щодо Дитини;

3.2.4. розірвати Договір у разі незгоди Замовника на продовження перебування Дитини в Таборі, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати розірвання.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків за Договором

4.1. Плата за надання послуг Виконавця встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.2. Форма розрахунків: шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Виконавця, зазначений у рахунку Виконавця для оплати послуг, що надсилається на електронну пошту Замовника або надається у письмовому вигляді, або шляхом внесення грошових коштів в касу Виконавця з дотриманням вимог діючого законодавства щодо готівкового обігу.

4.3. Повна вартість зміни за Договором зазначається в рахунку на оплату та доводиться до Замовника будь-яким зручним для нього способом.

4.4. Замовник проводить оплату послуг за 5 днів до початку зміни Табору, в якій братиме участь Дитина.

4.5. Повернення Замовнику сплачених ним Виконавцю коштів за період, за який послуги були вже надані Виконавцем, забороняється без будь-яких виключень.

4.6. У разі надання Виконавцем додаткових послуг, Замовник зобов’язується сплачувати їх вартість на підставі виставлених Виконавцем рахунків протягом трьох робочих днів з моменту отримання рахунку.

4.7. У разі пропусків чи відсутності на заняттях Дитини з будь-яких причин, в тому числі у випадках захворювань,  вартість послуг по Договору Замовникові не повертається.

4.8. Якщо оплата здійснена, а Дитина за станом здоров’я не відвідала жодного дня Табору Виконавець узгоджує з Замовником варіант наявності вільного місця в іншій зміні Табору.

5. Строк дії та порядок припинення Договору

5.1. Договір вступає в силу з моменту його повної оплати та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.2. При невиконанні або неналежному виконанні обов’язків за цим Договором однією із Сторін, інша Сторона має право відмовитись від Договору, про що має письмово повідомити іншу Сторону за 10 днів до дати розірвання.

5.3. Закінчення строку дії Договору чи його дострокове розірвання (припинення) не звільняють Сторони від обов’язку виконання Сторонами грошових та інших зобов’язань, які виникли під час дії Договору.

5.4. Договір може бути розірвано:

5.4.1. за згодою Сторін;

5.4.2. Замовником в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання послуг за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 5 робочих днів до дати розірвання з обов’язковим виконанням платіжних зобов’язань;

5.4.3. Виконавцем без відшкодування вартості оплачених послуг у разі грубого або систематичного порушення Дитиною правил поведінки в Таборі (вчинення Дитиною вимагання, погроз, крадіжок (у тому числі, дрібних), здійснення інших хуліганських дій, завдання Дитиною моральної або фізичної шкоди Виконавцю чи третім особам що перебувають на території Табору) або при невиконанні Замовником платіжних зобов’язань перед Виконавцем;

5.4.4. за рішенням суду.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це невиконання було наслідком обставин, що виникли внаслідок урядових постанов, змін чи доповнень до законодавчих актів, пов’язаних з предметом Договору, або подій надзвичайного характеру (катастрофи, природні явища, стихійні лиха, карантин, війна та воєнні дії та ін.), які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними діями. У разі виникнення форс-мажору Сторони протягом 5-ти робочих днів повинні письмово повідомити про це одна одну.

6.2. У разі якщо форс-мажорні обставини, наведені у пункті 6.1. Договору, тривають понад 30 днів будь-яка зі Сторін має право вимагати розірвання цього Договору згідно умов розділу 5.

6.3. У разі неможливості надання послуг Виконавцем та за його вимогою, строк виконання зобов’язань Сторін за Договором продовжується на строк існування форс-мажорних обставин, наведених у пункті 6.1. Договору, за умови, що такі обставини унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань. Після завершення строку дії зазначених обставин Сторони мають продовжити виконувати свої зобов’язання за договором у повному обсязі.

6.4. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за несприятливі наслідки, які настали у зв’язку з неповідомленням Замовника про існуючі у Дитини обмеження, зокрема обмеження медичного характеру або особливості харчування.

7. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

7.1. Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачені Договором, повинна усунути такі порушення у найкоротший строк.

7.2. За шкоду, спричинену Замовнику внаслідок порушення ним або третьою особою правил і умов даного Договору, Виконавець відповідальності не несе.

7.3. Виконавець повідомляє Замовника про факт порушення ним Договору – усно протягом 1 робочого дня та письмово протягом 3 робочих днів, з моменту вчинення відповідного порушення. На вимогу Замовника, Виконавець зобов’язаний надати останньому документи, що підтверджують факт вчинення порушення. Вартість оплачених Замовником послуг за період, протягом якого триває порушення, Замовнику не компенсується.

7.4. Спори між Сторонами цього Договору вирішуються відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Виконавця.

8. Інші умови

8.1. Замовник стверджує, що укладення цього Договору не здійснюється всупереч волі Дитини, із застосуванням насильства чи погроз відносно Дитини.

8.2. За згодою Сторін в процесі надання послуг Дитині в Таборі, Замовнику можуть надаватись й інші послуги. В цьому випадку Сторони укладають відповідну додаткову угоду, в якій визначають умови надання таких послуг та їх вартість.

8.3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає згоду Виконавцю на збір та обробку (включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки) персональних даних Замовника та Дитини (ПІБ, місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер, фото,  дані про стан здоров’я та інші персональні дані) з метою надання послуг за цим Договором протягом всього періоду дії цього Договору.

8.4. Замовник зобов’язується при зміні зазначених персональних даних надавати уточнену інформацію для внесення нових особистих даних до відповідної бази.

8.5. Замовник ознайомлений з правами, які він має відповідно до змісту статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» (Офіційний текст: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text).

8.6. Укладенням Договору Замовник надає Виконавцю згоду на фото- та відеозйомку Дитини в процесі виконання останнім (його працівниками та/або представниками) своїх зобов’язань за Договором та надалі на використання результатів такої фото- та відеозйомки у матеріалах рекламного характеру без будь-якого додаткового дозволу Замовника. Згода Замовника, передбачена цим пунктом, діє також і після повного виконання Замовником та Виконавцем своїх зобов’язань за Договором. Зображення можуть бути використані для створення рекламних матеріалів, а також для реклами в мережі Інтернет або у друкованих матеріалах.

8.7. Зміни і доповнення в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється у письмовій формі.

8.8. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості, переговори, листування між Сторонами втрачають свою юридичну силу.

8.9. Даний Договір укладено Сторонами при повному розумінні предмету даного Договору українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

8.10. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

Повернутися назад