Договір публічної оферти

ДОГОВІР   (ОФЕРТА)

про надання послуг у сфері позашкільної освіти

Фiзична особа-пiдприємець  Семенюк Юлія Федорівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 3158619407, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації 24.02.2018 № 2 608 000 0000 038151, ідентифікаційний номер 3158619407, зареєстрована за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вул. Андрія Мельника, 4, кв.13 (далі по тексту – Виконавець), з однієї сторони, та

Громадянин України – батько/мати або інший законний представник неповнолітньої дитини, (далі по тексту – Замовник), з іншої сторони,

які разом далі за текстом іменуються Сторони, а кожен окремо Сторона, уклали даний Договір про надання послуг у сфері позашкільної освіти (далі по тексту – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. Відповідно до визначених цим Договором умов Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати дитині Замовника (далі по тексту – Учень) послуги у сфері позашкільної освіти (далі по тексту – послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги.

1.2. Даний Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Виконавцем з урахуванням вимог Закону України «Про позашкільну освіту», і укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому.

1.3. Послуги для Учня за цим Договором надаються Виконавцем в приміщенні центру “Школа ONE ELEVEN” (за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 5а, комерція №4 або ж онлайн за допомогою платформ zoom та google meet (надалі – Центр позашкільної освіти, ЦПО).

1.4. В процесі надання послуг в ЦПО Виконавцем організовуються заняття згідно навчальних програм, розроблених Виконавцем.

2. Обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Забезпечити ефективність освітнього процесу, створити умови для засвоєння Учнем знань, а також:

– надати доступ до онлайн платформи для домашніх тренувань;

– гарантувати відповідний віковій групі вік в групі дітей;

– провести навчання зі швидкого читання та розвитку пам’яті або ментальної арифметики або шкільної математики відповідного рівня для кожного напрямку;

– надати Учневі можливість відпрацювати пропущені за станом здоров’я заняття;

– видати сертифікат проходження курсу з швидкого читання та розвитку пам’яті або ментальної арифметики ( за умови успішного результату фінального тесту);

– надати за окрему плату навчальний матеріал, передбачений програмою.

2.1.2. Створювати необхідні умови, в яких Учень буде інтелектуально і психологічно розвиватися.

2.1.3. В разі погіршення стану здоров’я Учня в ЦПО в процесі надання послуг забезпечити Учню швидку медичну допомогу, використовуючи послуги приватних медичних закладів і державних медичних установ. Працівники ЦПО, обираючи медичну установу, керуються виключно інтересами Учня.

2.1.4. Завчасно повідомляти Замовника про форми та розклад надання послуг, вказуючи дні та години, в які будуть надаватися послуги.

2.1.5. Забезпечити збереження в ЦПО місця для Учня у випадку його хвороби, карантину, короткотривалого виїзду за кордон, за умови оплати Замовником послуг за цим  Договором.

2.1.6. За потребою надати Учневі додаткові послуги за переліком та на умовах, визначених Сторонами у додаткових угодах до цього Договору.

2.1.7. По завершенню дії Договору підписати з Замовником акт про надані послуги.

2.2.  Замовник зобов’язується:

2.2.1. Належним чином (в установлені строки та в повному обсязі) виконувати умови цього Договору та неухильно дотримуватись встановлених Виконавцем Правил відвідування ЦПО (далі – Правила ЦПО).

2.2.2. Заповнити Анкету Учня, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

2.2.3. Забезпечувати регулярне відвідування Учнем ЦПО відповідно до розкладу і графіку ЦПО, Правил ЦПО. У випадку необхідності тимчасової відсутності Учня в ЦПО з поважних, в тому числі й хвороби, причин завчасно письмово або в телефонній розмові сповіщати про це адміністрацію ЦПО.

2.2.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати передбачені умовами даного Договору платежі в строки та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.5. Протягом трьох робочих днів з моменту ознайомлення із цим Договором в письмовій формі надати працівнику ЦПО, відповідальному за прийом та оформлення Учня для його подальшого навчання у ЦПО, інформацію про фізіологічні особливості Учня (алергічні реакції (в тому числі на медичні препарати), хронічні хвороби, побажання щодо спортивної активності і температурного режиму тощо). В разі ненадання зазначеної вище письмової інформації відповідальність за можливі негативні наслідки такого ненадання несе Замовник.

2.2.6. Невідкладно (протягом 3-х календарних днів з моменту зміни) повідомити Адміністрацію ЦПО про зміну свого телефонного номера та інших реквізитів за цим Договором.

2.2.7. Додержуватися вимог чинного законодавства України, моральних, етичних норм, норм поведінки для навчальних закладів, правил внутрішнього розпорядку ЦПО та дотримуватися санітарно-технічних норм в приміщеннях ЦПО.

2.2.8. Дотримуватися конфіденційності інформації, яка являє собою комерційну таємницю Виконавця, не розповсюджувати і не передавати стороннім особам чи організаціям без дозволу Виконавця методичні розробки, документи, літературу та інші інтелектуальні цінності, що належать Виконавцю.

2.2.9. Дбайливо ставитися до майна Виконавця і третіх осіб, що знаходиться в ЦПО.

2.2.10. Відшкодовувати будь-які збитки Виконавця і третіх осіб, які сталися з вини Учня та/або Замовника.

2.2.11. Надавати на вимогу адміністрації ЦПО всі документи,  які необхідні для надання послуг за даним Договором. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Виконавця.

2.2.12. Дотримуватися всіх рекомендацій ЦПО стосовно навчального процесу (виконання домашніх та додаткових завдань, тренувань на онлайн платформі, технічних характеристик та налаштувань для комп’ютерної техніки та гаджетів, які використовуються Учнем в навчальному процесі).

3. Права Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати нові, в тому числі авторські освітні програми у сфері позашкільної освіти, які дозволяють підвищити ефективність надання послуг.

3.1.2. Надавати послуги тільки після повної їх оплати Замовником згідно графіку (п. 4.4 Договору).

3.1.3. Не приймати до відвідування занять хворого Учня для уникнення захворювань інших дітей.

3.1.4. Не розглядати претензій Замовника і не повертати кошти за послуги у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Замовником своїх зобов’язань по Договору.

3.1.5. Надавати батькам (законним представникам) Учня можливість ознайомлення з ходом та змістом освітнього процесу в ЦПО.

3.1.6. Вносити зміни та корективи у розклад надання послуг. За необхідністю під час надання послуг проводити підбір і заміну педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу ЦПО.

3.1.7. З метою забезпечення порядку та безпеки учнів в приміщеннях та на території ЦПО встановлювати відеокамери та вести відеоспостереження (відеозйомку з можливістю запису).

3.1.8. На одностороннє внесення змін до даного Договору щодо питань вартості послуг, навчального розпорядку та правил відвідування і безпеки з обов’язковим повідомленням Замовника.

3.1.9. У будь-який час навчального року відрахувати Учня із ЦПО та розірвати даний Договір у односторонньому порядку, попередивши про це Замовника в письмовій або усній формі за 10 календарних днів, у наступних випадках:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я Учня, що виключає можливість його подальшого перебування у ЦПО даного типу;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, щомісячної плати за навчання Учня в ЦПО та/або інших передбачених Договором і додатками до нього платежів;

– непідписання батьками, чи особами, що їх замінюють, нового договору з ЦПО після закінчення строку дії поточного Договору та/або непідписання змін, доповнень до Договору у випадках, передбачених Договором;

– в разі виявлення приховування та/або надання неповної, недостовірної інформації про стан здоров’я Учня та про будь-які особливості здоров’я Учня, які не відображені у медичній довідці або Анкеті;

– в разі неналежного розвитку та виховання батьками чи особами, що їх замінюють, Учня в системі загально-людських цінностей; недотримання Учнем шанобливого ставлення до державної мови, регіональних мов або мов меншин, до народних традицій та звичаїв;  неповаги до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, недбалого ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища; неповаги до законів, прав, основних свобод людини тощо;

– неетичного ставлення Замовника до персоналу ЦПО, інших батьків або дітей, агресивної поведінки Учня або Замовника;

–  порушення Правил ЦПО Учнем або Замовником.    

3.1.10. Припинити надання послуг Учневі негайно після отримання від Замовника повідомлення про розірвання Договору.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. користуватись послугами згідно умов даного Договору;

3.2.2. вносити пропозиції щодо покращення процесу надання послуг;

3.2.3 у встановленому Виконавцем порядку заслуховувати звіт директора та педагогів ЦПО про надані послуги та отримувати від адміністрації ЦПО усну інформацію щодо рівня знань, розвитку, досягнень Учня;

3.2.4. розірвати Договір у разі незгоди Замовника на збільшення розміру щомісячної вартості послуг, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати розірвання.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків за Договором

4.1. Плата за надання послуг Виконавця встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.2. Форма розрахунків: безготівкова або готівкова.

4.3. Фіксована вартість послуг Виконавця, передбачених розділом 1 Договору за один місяць визначається у Правилах ЦПО та доводиться до Замовника під розписку будь-яким зручним способом.

4.4. Замовник проводить оплату послуг до 1-го числа кожного місяця, в якому надаються послуги або на першому занятті поточного місяця.

4.5. Повернення Замовнику сплачених ним Виконавцю коштів за період, за який послуги були вже надані Виконавцем, забороняється без будь-яких виключень.

5. Строк дії та порядок припинення Договору

5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 12 послідовних календарних місяців.

5.2. При невиконанні або неналежному виконанні обов’язків за цим Договором однією із Сторін, інша Сторона має право відмовитись від Договору, про що має письмово повідомити іншу Сторону за 30 днів до дати розірвання. Цей термін може бути скорочений у випадках, передбачених в п.3.1.9 цього Договору.

5.3. Закінчення строку дії Договору чи його дострокове розірвання (припинення) не звільняють Сторони від обов’язку виконання Сторонами грошових та інших зобов’язань, які виникли під час дії Договору.

5.4. Договір може бути розірвано:

5.4.1. за згодою Сторін;

5.4.2. Замовником в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання послуг за умови попереднього повідомлення про це Адміністрації ЦПО за 2 тижні з обов’язковим виконанням платіжних зобов’язань. В цьому разі оплата за невикористаний навчальний період не повертається Замовнику;

5.4.3. Виконавцем у разі систематичного порушення Замовником умов Договору або при невиконанні Замовником платіжних зобов’язань перед Виконавцем;

5.4.4. за рішенням суду.

5.5. Якщо Сторони не повідомили одна одну про бажання розірвати Договір протягом вказаного в п. 5.2. строку, Договір вважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це невиконання було наслідком обставин, що виникли внаслідок урядових постанов, змін чи доповнень до законодавчих актів, пов’язаних з предметом Договору, або подій надзвичайного характеру (катастрофи, природні явища, стихійні лиха, карантин та ін.), які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними діями. У разі виникнення форс-мажору Сторони протягом 5-ти робочих днів повинні письмово повідомити про це одна одну.

7. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

7.1. За шкоду, спричинену Замовнику внаслідок порушення ним або третьою особою правил і умов даного Договору, Виконавець відповідальності не несе.

7.2. У випадку  порушення умов цього Договору Замовником, Виконавець (Адміністрація ЦПО)  залишає за собою право до моменту припинення факту такого порушення не допустити Учня до відвідування занять у ЦПО або заборонити входити на територію ЦПО особам, які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, такому Замовнику не компенсуються.

7.3. Виконавець повідомляє Замовника про факт порушення ним Договору – усно протягом одного робочого дня та письмово протягом трьох робочих днів, з моменту вчинення відповідного порушення. На вимогу Замовника, Виконавецьзобов’язаний надати останньому документи, що підтверджують факт вчинення порушення. Вартість оплачених Замовником послуг за період, протягом якого триває порушення, Замовнику не компенсується.

7.4. За несвоєчасну оплату послуг Виконавця, Замовник сплачує йому пеню в розмірі 0,5% від несплаченої суми за кожний день прострочення (за виключенням випадків узгодження такої ситуації Сторонами).

7.5. Спори між Сторонами цього Договору вирішуються відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Виконавця.

8. Інші умови

8.1. Замовник стверджує, що укладення цього Договору не здійснюється всупереч волі Учня, під насильством чи погрозами відносно Учня.

8.2. За згодою Сторін в процесі надання послуг Учня у ЦПО, Замовнику можуть надаватись й інші послуги. В цьому випадку Сторони укладають відповідну додаткову угоду, в якій визначають умови надання таких послуг та їх вартість.

8.3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає згоду Виконавцю на збір та обробку (включаючи, але не обмежуючись, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки) персональних даних Замовника та Учня (ПІБ, місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер, фото,  дані про стан здоров’я та інші персональні дані) з метою надання послуг за цим Договором протягом всього періоду дії цього Договору.

8.4. Замовник зобов’язується при зміні зазначених персональних даних надавати уточнену інформацію для внесення нових особистих даних до відповідної бази.

8.5. Замовник ознайомлений з правами, які він має відповідно до змісту статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» (Офіційний текст: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text).

8.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.7. Зміни і доповнення в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється у письмовій формі. 8.8. Підписання Правил відвідування ЦПО є приєднанням до Договору

Повернутися назад